CARSLAND OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA
Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (edaspidi Määrus), Eesti Vabariigi isikuandmete
kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid
põhimõtteid ja rakendub Carsland OÜ klientidele ning potentsiaalsetele klientidele, kes on avaldanud
soovi ja/või huvi Carsland OÜ poolt pakutavate teenuste vastu.
Isikuandmeid vastutav töötleja on Carsland OÜ (registrikood: 16148354; Räpina mnt 13/1, Võru, 65606, Eesti).
Kasutades Carsland OÜ teenuseid, nõustub eraisikust klient (edaspidi Andmesubjekt) enda isikuandmete
töötlemisega vastavalt allpool toodud tingimustele. Ilma sellise isikuandmete töötlemiseta ei ole
andmesubjektil Meie teenuste kasutamine võimalik.
Kõik Andmesubjekti kohta kogutavad isikuandmed on vajalikud Carsland OÜ pakutavate teenuste
osutamiseks ning kõiki Andmesubjekti edastatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Määruses
kirjeldatud nõuetele. Carsland OÜ-l on õigus privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades
andmesubjekte muudatustest kodulehe (www.carsland.ee) kaudu. Vastavalt Määrusele kaitseb Carsland
OÜ Andmesubjekti isikuandmeid ja privaatsust ning rakendab kõiki mõistlikke ettevaatusabinõusid (sh
administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) Andmesubjekti isikuandmete kaitseks. Carsland OÜ
võimaldab juurdepääsu Andmesubjekti isikuandmetele ainult volitatud isikutel.
MÕISTED 
Klient- füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Carsland
OÜ pakutavaid teenuseid või on mingil muul viisil Carsland OÜ poolt pakutavate teenustega seotud.
 
Andmesubjekt- füüsiline isik, kelle kohta on Carsland OÜ-l informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada.
Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, päringute ja küsimuste/ taotluste
esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust klientide füüsilisest isikust esindajad ja renditeenuse puhul
lisaks rentnikule rendiauto kasutaja andmed.
 
Isikuandmed- igasugune teave tuvastatud või tuvastatava andmesubjekti kohta.
 
Töötlemine- isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming,
nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja
muutine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel
kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine,
hävitamine jms.
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Carsland OÜ töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:
1) Andmesubjekti tuvastamist võimaldavat andmed:
 nimi, kontaktandmed, sealhulgas e-mail ja telefoni number,  isikukood ja sünniaeg,
andmesubjekti sugu ja rahvus, koopia isikut tõendavast dokumendist, pangakonto andmed.
2) Andmesubjekti esindusõigust puudutavad andmed:

 andmed isiku seotuse kohta juriidiliste isikutega (nt isiku poolt esitatud või avalikest
registritest nähtuvad andmed, esindusõiguse alus või muud seosed juriidilise isiku nimel
tehingute tegemiseks ning esindamiseks);
 andmed volituste kohta (rendiauto sõidukite kasutajate isikuandmed).
3) Andmed renditava sõiduki kohta:
 sõiduki asukohaandmed (renditud sõidukite puhul);
 sõidukiga seonduvate kindlustusjuhtumite andmed;
4) Muud andmed:
 teenustega seotud andmed (sh hinnapakkumised, kirjavahetus, telefonisuhtlus, muul
viisil toimunud suhtluse teel saadavad andmed, avaldused, kaebused jms);
 muud Andmesubjekti ja Carsland OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud
lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed;
 Andmesubjekti maksekonto andmed, sh eelnevad
tasumised/võlgnevused/maksekäitumine;
 Carsland OÜ töökojas ja esinduses olevate videokaamerate salvestised (sh isikukujutised
ja tegevused sõidukiga);
 muude seadusest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadavad või loodavad andmed
(näiteks uurimisorganite, tarbijakaitse, notarite, kohtute ja kohtutäiturite poolt
tehtavatest päringutest tulenevad andmed).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
Isikuandmete töötlemine (sealhulgas kogumine, salvestamine ja säilitamine) on vajalik, et osutada Teile
Carsland OÜ poolt pakutavaid teenuseid, eelkõige võimaldada rendisuhte loomist seoses renditavate
sõidukite kasutusse andmise ja võtmisega, ning pakkuda Teile paremat klienditeenindust.
Carsland OÜ töötleb isikuandmeid eelkõige järgmistes olukordades ja eesmärkidel:
 andmesubjekti isikusamasuse ja esindusõiguse olemasolu tuvastamiseks kliendisuhte loomisel;
 andmesubjektiga lepingu sõlmimiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks;
 andmesubjektile teenuste osutamiseks;
 seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh korrakaitseasutuste jms volitatud isikute
päringute vastamisel);
 nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks;
 muudeks Carsland OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks,
sealhulgas Carsland OÜ poolt pakutavate teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks
vajalikeks toiminguteks.
ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS
Carsland OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et
isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil,
mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas
rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
Juurdepääs isikuandmetele on Carsland OÜ volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda
selleks, et lahendada teenusega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele (nt makseteenuse pakkuja) toimub Carsland OÜ ja
volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete
töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Tulenevalt Eesti Vabariigi õigusaktidest oleme kohustatud säilitama mõningaid andmeid alljärgnevalt:
 Meiega rendilepingu allkirjastanud Andmesubjekti andmeid säilitatakse kuni 7 aastat, arvestades
lepingu sõlmimise kuupäevale järgnevat aastavahetust vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise
seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada. Kui
Andmesubjektile on väljastatud arve, siis säilitatakse seda analoogselt eelpool tooduga.
 Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse
tähtajatult. 
 Isikuandmed, mis Andmesubjekt on meile edastanud Carsland.ee veebilehe kaudu, kuid
rendilepingut pole Andmesubjektiga sõlmitud või Andmesubjektile pole arvet edastatud,
kustutame korra kalendriaastas. Sellisel juhul ei kustuta me andmeid enne Andmesubjekti poolt
veebilehel tehtud broneeringul märgitud rendi lõpukuupäeva. Kui Andmesubjekt soovib, et
broneeringuga edastatud andmed, millega seotud rendilepingut pole sõlmitud või millele
vastavat arvet pole saadetud, kustutataks varem, peab ta esitama vastava avalduse.
Pärast nimetatud tähtaegu kõik andmed kustutatakse ning hävitatakse.
Kasutame kõiki mõistlikke meetmeid, et parandada või kustutada Andmesubjekti valed andmed.
KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE
Carsland OÜ edastab Andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on nõutav seadusega,
vajalik Carsland OÜ töö korraldamiseks või seadusest tuleneva kohustuste ja/või õiguste teostamiseks või
muul seaduslikul alusel. Volitatud töötajatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel
ja üksnes vajalikus mahus.
Carsland OÜ võib esitada Andmesubjekti andmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
 Carsland OÜ koostööpartnerid ja äripartnerid;
 Carsland OÜ tegevusega seonduvad õigusnõustajad, finantsnõustajad ja kindlustusandjad;
 volitatud töötlejatele eesmärgiga korraldada Carsland OÜ tööd (nt IT- süsteemide haldajad,
raamatupidaja, jms);
 nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;
 kaamerate turvateenuse osutajale ja GPS teenuse pakkujatele rendiautode osas;
 muudele isikutele, kellele Carsland OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid
avaldama Carsland OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Andmesubjektil on kõik Määrusest ning Eesti Vabariigi isikuandmekaitse seadusest ning teistest
kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused.
Andmesubjektil on õigus saada andmete töötlejalt teda puudutavaid isikuandmeid, nõuda valede
andmete korrigeerimist, isikuandmete kustutamist, andmete töötlemise lõpetamist, ning kasutada teisi
vastavatest õigusaktidest tulenevaid õigusi. Andmete töötleja teeb vastavad muudatused andmetes
võimalikult kiiresti. Andmesubjekti taotlust ei rahuldata, kui see on vastuolus mõne Eesti Vabariigi
õigusaktiga või kui ta on juba allkirjaga nõustunud enda isikuandmete ning rendilepingus olevate andmete
sellisel kujul säilitamisega. Samuti ei rahuldata taotlust, kus Andmesubjekti pole võimalik identifitseerida,
kui muudatus ei ole tehniliselt teostatav ega seadusest tulenevalt võimalik.
Kui soovite koopiat oma isikuandmetest, saame selle saata e-postiga turvalisuse huvides ainult
krüpteeritult, lisades Teid failide adressaadiks Teie isikukoodi kasutades. Kui Teil puudub tehniline
võimalus avada sellist faili või kui Teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel
adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult või vastava notariaalse volikirjaga.
Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal.  

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta
teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
KÜPSISTE POLIITIKA
„Küpsised“ on failid, mis salvestatakse veebilehte külastades automaatselt Teie arvutisse. Meie
veebilehed võivad kasutada küpsiseid. Saate küpsiste salvestamise keelata oma veebilehitseja sätetest,
samuti saate nendest sätetest kustutada juba salvestatud küpsised. Küpsistega seotud informatsioon ei
ole isikustatud. Seda kasutatakse veebilehe külastatavuse mõõtmiseks. Teeme koostööd teiste
ettevõtetega, et saada informatsiooni veebilehe külastatavuse kohta ja selle põhjal tõsta meie teeninduse
taset. Kasutades carsland.ee veebisaiti, olete tutvunud ning nõustunud privaatsustingimustega. 
VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (+372 5089396 ; info@carsland.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
KOKKUVÕTE
Kui Teil on küsimusi privaatsustingimuste ja andmetöötlemise kohta või kui soovite enda isikuandmetele
ligipääsu, nende kustutamist (seaduslikul alusel) või andmete muutmist, siis palun võtke ühendust
info@carsland.ee