ÜLDTINGIMUSED
Käesolevad üldtingimused rakenduvad kogu rendiperioodi jooksul renditavate sõidukite suhtes. Lepingu sõlmimisega kinnitab
Rentnik, et on käesolevate üldtingimustega tutvunud ning kohustub neid igakülgselt täitma. Üldtingimused ja rendileping on
lahutamatud ning üldtingimuste ja rendilepingu vahel vastuolude esinemisel prevaleerib rendileping. Üldtingimused jäävad
kehtima ka pärast sõiduki tagastamist ulatuses, mis on vajalik Rendileandja võimalike kahjunõuete esitamiseks.

 1. Lepingu objekt
  1.1. Rendileandja annab Rendileandjale kuuluva vara (edaspidi: Sõiduk) Rentniku valdusesse ja ajutisse kasutusse
  käesolevas rendilepingus (edaspidi: Leping) märgitud tingimustel ja tähtajaks ja Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise
  eest Rendileandjale maksma tasu Lepingus kokkulepitud ulatuses ja korras.
  1.2. Poolte kokkuleppel on võimalik rendiperioodi pikendada. Enne rendilepingu pikendamist esitab Rendileandja rentnikule
  rendiperioodi pikendamise hinnakirja, millega nõustumist kinnitab rentnik kirjalikult oma allkirjaga või e-kirja vahendusel.
  Alla 30-päevase rendilepingu pikendamise võib kokku leppida e-kirja teel. Üle 30-päevase rendilepingu kokkulepe peab
  olema vormistatud kirjalikult või allkirjastatud digitaalselt.
  1.3. Sõiduk on isikute ja vara kaitse eesmärgil varustatud GPS-kontrollseadmega, mida on Rendileandjal õigus põhjendatud
  kahtluse korral rakendada Sõiduki Lepingujärgse kasutamise kontrollimiseks, eeskätt piiriületuste puhul ning samuti
  Sõiduki tagasisaamiseks varguse, röövimise või omastamise korral. Rentnik kinnitab Lepingut sõlmides, et teda on
  GPS-seadme olemasolust teavitatud ning ta nõustub seadme kasutamise tingimustega.
 2. Üldsätted
  2.1. Sõiduki Rentnikuks võivad olla nii Eesti Vabariigi kui välisriigi füüsilised- ja juriidilised isikud.
  2.2. Rendilepingus märgitud sõiduki kasutajana ning kehtivate juhilubade omanikuna on rentnik kohustatud tundma ja
  täitma kehtivaid
  liikluseeskirju, aktsepteerides seejuures iga trahvi või muu kulu, mis tuleneb rentniku poolsest liikluseeskirjade
  rikkumisest.
  2.3. Sõidukit võib juhtida füüsiline isik:
   kes on kantud rendilepingusse;
   kelle vanus on vähemalt 21 eluaastat;
   kes omab vastava Sõiduki juhitunnistust; ja
   kellel on vähemalt üheaastane juhistaaž.
  2.4. Sõiduki rendilepingust tulenevate kohustuste tasumise eest on renditud sõiduki kasutajad samaaegselt vastutavad kui
  solidaarvõlgnikud.
  2.5. Rentnikul on kohustus Sõiduki rentimisel esitada kehtiv juhiluba, isikut tõendav dokument (st. ID-kaart või pass).
  2.6. Juhul kui Rentniku juhiluba on väljastatud väljaspool Euroopa Liidu riike, võib lisaks juhiloale olla ka Rahvusvaheline
  Juhiluba (International Driving Permit).
  2.7. Sõidukit on lubatud kasutada üksnes Euroopa Liidu territooriumil. Sõidukiga on keelatud siseneda Venemaale,
  Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Azerbaidžaani, Moldovasse ning Türki.
  2.8. Rendiperiood on Lepingus märgitud ajavahemik, mille jooksul on Rentnik õigustatud Sõidukit kasutama. Rendiperioodi
  arvestatakse rendipäevades. Rendipäev on 24 tundi, mida arvestatakse alates Sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni
  Sõiduki Rendileandjale tagastamiseni. Juhul, kui Rentnik hilineb Sõiduki tagastamisega rohkem kui 30 (kolmkümmend)
  minutit, lisatakse Rendiperioodile juurde 1 (üks) Rendipäev.
  2.9. Sõiduki rendimakses ei sisaldu kütus. Sõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Sõiduk
  tagastatakse vähema kui täispaagiga, on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda puuduoleva kütuse maksumus hinnaga
  2,00€ / liiter.
 3. Sõiduki üleandmine
  3.1. Sõiduk antakse Rentnikule üle Lepingus kokkulepitud seisundis ja komplektsuses koos kõigi vajaminevate
  dokumentidega. Rendileandja tagab, et Sõiduk on tehniliselt korras, terve ja puhta salongiga. Sõiduk on varustatud
  tulekustuti, apteegi, tõkiskingade ja ohukolmnurgaga.
  3.2. Sõiduki üleandmisel on Rentnikul õigus tutvuda Sõiduki tehnilise seisukorra ja dokumentatsiooniga ning nõuda
  Rendileandjalt vajadusel lisainformatsiooni.
  3.3. Sõiduki üleandmine Rentnikule ja Sõiduki seisukord üleandmisel fikseeritakse kahepoolse üleandmise-vastuvõtmise
  aktiga, mis allkirjastatakse nii Rendileandja kui Rentniku poolt.
 4. Renditasu ja makseviisid
  4.1. Rentnik maksab Rendileandjale Sõiduki kasutamise eest tasu (edaspidi Renditasu) Rendileandja poolt väljastatud
  ettemaksuarve alusel kas sularahas, pangaülekande või pangalingi kaudu enne Sõiduki üleandmist.
  4.2. Renditasu arvestatakse Rendipäevades ning Renditasu arvestamine algab Sõiduki Rentnikule üleandmise päevast
  ning lõppeb Sõiduki tagastamisega Rendileandjale.
  4.3. Rentniku Lepingujärgne maksekohustus loetakse täidetuks, kui arvel toodud summa on laekunud Rendileandja poolt
  määratud arvelduskontole.
 5. Deposiit
  5.1. Lisaks Renditasule on Rentnik kohustatud Sõiduki rentimisel tasuma Rendileandjale tagatisdeposiidi (edaspidi
  Deposiit). Deposiit tasutakse enne sõiduki üleandmist kohapeal, kas ülekandega või sularahas.
  5.2. Deposiiti kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste (sh parkimis- ja liiklustrahvid, menetlustasu, viivis
  jms) katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse Rendiperioodi lõppedes.
  5.3. Deposiit tagastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 7 päeva jooksul.
 6. Tellimuse vormistamine Rendileandja veebilehel
  6.1. Rentnik valib Rendileandja veebilehelt välja sobiva Sõiduki ning lisab ostukorvi.
  6.2. Rentnik valib Sõiduki üleandmise päeva.
  6.3. Ostukorvi kinnitamiseks ja pangalinkide avanemiseks peab Rentnik kinnitama nõusolekut käesolevate tingimustega.

6.4. Rentnik veendub ostukorvi õigsuses ning tasub Renditasu valitud maksekeskkonnas. Pärast tasumist tuleb vajutada
lingile „Tagasi Kaupmehe juurde“.
6.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Rendileandja Rentnikule e-kirja.
6.6. Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool Rendileandja veebilehte turvalises keskkonnas
– pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ
turvalises keskkonnas. Rendileandjal puudub ligipääs Rentniku panga või krediitkaardi andmetele.

 1. Rendileandja õigused ja kohustused
  7.1. Rendileandja annab Sõiduki Rentniku valdusesse ja kasutusse Lepingus ettenähtud tingimustel ja ajaks ning kohustub
  Rentnikule osutama Lepingus kokkulepitud teenuseid.
  7.2. Rendileandjal on igal ajal õigus kontrollida Sõiduki Lepingukohast kasutamist, sh GPS-seadme abil Sõiduki asukohta
  kas ise või selleks volitatud kolmandate isikute kaudu ning nõuda Rentnikult Sõiduki valdamise ja kasutamisega seotud
  info ja dokumentide esitamist.
  7.3. Lepingu erakorralisel ülesütlemisel Lepingu punktis 9.5. sätestatud alustel ja/või kui Rentnik ei ole vaatamata
  Rendileandja nõudele Sõidukit 2 tööpäeva jooksul tagastanud, on Rendileandjal õigus teavitada politseid Sõiduki
  kadumisest ning kuulutada Sõiduk tagaotsitavaks või oma abi kasutades võtta üle sõiduki valdus ja viia Sõiduk
  Rendileandja asukohta. Sõiduki eelkirjeldatud viisil tagastamisel ei vastuta Rendileandja mingilgi viisil Sõidukis asuva
  Rentniku või kolmandate isikute vara eest ning loetakse, et vastava vara omandiõigus läheb tasuta Rendileandjale üle.
  7.4. Lepingu lõppemisel on Rendileandjal on õigus nõuda Sõiduki seisukorra tuvastamiseks sõltumatu ekspertiisi tegemist,
  kui Rendileandja hinnangul on piisavalt alust arvata, et Sõidukit ei ole kasutatud vastavuses selle otstarbega või
  Lepingus ettenähtud vajaliku hoolsusega ning eelmainitust tulenevalt on Sõiduki seisukord oluliselt halvenenud.
 2. Rentniku õigused ja kohustused
  8.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit vajaliku hoolsusega ja heaperemehelikult, vastavalt Sõiduki kasutamise
  otstarbele.
  8.2. Juhul, kui Sõiduki rendileping sõlmitakse sidevahendi kaudu võlaõigusseaduse § 52 tähenduses on Rentnikul 14-
  päevane taganemisõigus alates Sõiduki kättesaamisest.
  8.2.1. Taganemisõigust ei ole, kui Rentnikuks on juriidiline isik.
  8.2.2. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi Sõidukit kasutada muul viisil kui on vajalik Sõiduki
  olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud Sõiduki testimiseks
  Rendileandja asukohas.
  8.2.3. Kui Sõidukit on kasutatud muuks otstarbeks või enamaks kui on vajalik Sõiduki olemuses, omadustes ja
  toimimises veendumiseks või Sõidukil esineb olulisi kasutamise või kulumise märke võrreldes Sõiduki
  üleandmisel fikseerituga, on Rendileandjal õigus vähendada tagastatavat Deposiiti või keelduda selle
  tagastamisest.

8.3. Sõiduki valdamisel, kasutamisel, hooldamisel ja muudel juhtudel on Rentnik kohustatud kõrvalekaldumatult järgima
Sõiduki tootja, Rendileandja või kindlustusseltsi poolt või õigusaktides antud juhendeid ja eeskirju.
8.4. Rentnik tagab tema valduses ja kasutuses oleva Sõiduki tehnilise seisukorra kontrolli, sealhulgas rehvide,
valgusseadmete, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasoleku, mootori õli taseme ja radiaatori jahutusvedeliku
olemasolu kogu Rendiperioodi vältel.
8.5. Rentnikul ei ole õigust Sõidukit muuta rohkem, kui seda nõuab tavaline korrashoid.
8.6. Rentnik on kohustatud viivitamatult informeerima Rendileandjat kõikidest Sõiduki valdamist ja kasutamist takistavatest
asjaoludest, samuti võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed selliste asjaolude kõrvaldamiseks. Takistused Sõiduki
valdamisel ja kasutamisel, sealhulgas Sõiduki osaline või täielik valdamise ja kasutamise piiramatus või võimatus, kuni
ei ole tõendatud, et selle on põhjustanud kolmas isik, ei vabasta Rentnikku Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.
8.7. Rentnik on kohustatud võtma tarvitusele kõik meetmed, kaitsmaks Rendileandja ja kindlustusandja huve
õnnetusjuhtumi korral:

 • tehes kindlaks koigi asjaosaliste ja pealtnägijate nimed;
 • mitte tunnistades oma süüd ja vastutust;
 • mitte jättes Sõidukit järelevalveta või selle ohutuse eest hoolitsemata;
 • informeerides viivitamatult politseid toimunud avariist või vargusest ning jäädes sündmuskohta, kuni politsei on
  andnud loa lahkumiseks;
 • teatades juhtunust koheselt Rendileandjale ja kindlustusandjale
  8.8. Rentnikul on keelatud anda Sõidukit isikute kasutusse, kes
 • ei ole märgitud Lepingus Sõiduki kasutajateks;
 • ei vasta Rendileandja või liiklusseadusest tulenevatele nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude
  võimalike piirangute osas
 • on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet või on
  üleväsinud.

8.9. Rentnikul on keelatud kasutada Sõidukit:

 • väljaspool selleks ettenähtud teid;
 • enamate inimeste veoks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 • enama koguse veose transpordiks kui registreerimistunnistuses või tehnilistes tingimustes lubatud;
 • teiste sõidukite ja muude objektide lükkamiseks või pukseerimiseks, juhul kui sõidukil puudub haagisekonks
 • sõiduks maastikul või teedel, mis pole antud sõidukile ette nähtud;
 • nõuetekohaselt kinnitamata kaupade veoks;
 • selliste kaupade või esemete veoks, mille lõhn kahjustab sõidukit või teeb võimatuks antud sõiduki kohese
  uuesti üürimise;
 • transportimaks süttimis- ja plahvatusohtlikke, toksilisi või muid suurt ohtu kujutavaid aineid;
 • rallidel, test- ning võidusõitudel osalemiseks või treenimiseks;
 • liikluseeskirjade ja muude kehtivate eeskirjade vastaselt;
 • laona või muuks selleks mitte ettenähtud otstarbeks;
 • mistahes seadusevastaseks tegevuseks;
 • edasiüürimiseks;
 • õppesõiduks;
 • tasuliste teenuste osutamiseks;
  8.10. Sõidukist lahkumisel kohustub rentnik võtma tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud (nt lukustama sõiduki uksed)
  võimalike õnnetuste või varguste vältimiseks. Samuti kohustub rentnik sõidukist lahkumisel võtma kaasa sõiduki
  võtmed ning dokumendid (registreerimistunnistuse ja muud dokumendid).
  8.11. Sõiduki ärandamise korral kohustub Rentnik Rendileandjale tagastama Sõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel
  korral loetakse, et Rentnik on vastutav Sõiduki ärandamise eest täies ulatuses.
  8.12. Rentnik on kohustatud omal kulul tagastama Sõiduki Rendileandjale kokkulepitud Rendiperioodi lõppemisel
  kokkulepitud kohas ja ajal.
 1. Vastutus
  8.1. Rendileandja ja Rentnik vastutavad oma Lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmise eest Eesti Vabariigi
  seadusandluses sätestatud alustel ja korras.
  8.2. Rendileandja ei ole mingilgi viisil vastutav ei Rentniku ega kolmandate isikute ees Rentniku poolt Sõidukisse jäetud või
  sellega transporditud vara kadumise või kahjustamise või hävinemise eest.
  8.3. Rendileandja vastutab üksnes otsese varalise kahju eest, mis võib Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Sõiduki
  purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu, välja arvatus juhul, kui Sõiduki purunemine ja/või tehniline rike on põhjustatud
  Rentniku tegevusest või tegevusetusest
  8.4. Rentnik vastutab Sõiduki hävinemisest, kaotsiminekust ja kahjustamisest Rendileandjale tekkiva otsese varalise kahju
  eest, mis toimub ajal, mil Sõiduk on Rentniku valduses, v.a. kui Rentnik ümberlükkamatult tõendab, et Sõiduki
  hävinemine, kaotsiminek või kahjustamine toimus asjaoludel, mis ei sõltunud Rentnikust ega isikutest, kellel on
  vastavalt Lepingule antud Sõiduki kasutusõigus. Sõiduki varguse korral kohustub Rentnik Rendileandjale vastavalt
  Rendileandja kindlustuspoliisile tasuma 15% Sõiduki turuväärtusest, välja arvatud juhul, kui Sõiduk on varastatud koos
  Sõiduki võtmetega , millisel juhul kohustub Rentnik Rendileandjale tasuma 100% Sõiduki kindlustusväärtusest.
  8.5. Rentnik on kohustatud tasuma Sõiduki kasutamise käigus Sõidukist põhjustatud või sellest tulenevalt
  seaduserikkumiste tagajärjel tekkinud kõik trahvid, nõuded ja leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale.
  Lisaks kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale 35 (kolmkümmend viis) eurot + km lisatasu iga eelviidatud juhtumi
  kohta, mida Rendileandja peab tulenevalt talle esitatud nõuetest menetlema (menetlustasu). Rendileandjal on õigus
  nimetatud nõuded Rentnikult sisse nõuda 36 kuu jooksul alates vastava nõude Rendileandjale teatavaks saamisest
  ning ka juhul, kui rendiperiood on lõppenud ja Sõiduk Rendileandjale tagastatud.
  9.6. Rendiperioodi jooksul Rentniku valduses olevale Sõidukile tekkinud kindlustusfirma poolt hüvitatava kahju korral
  kohustub Rentnik Rendileandjale tasuma omavastutuse ulatuses 150(sada viiskümmend)-500(viissada)eurot. Täpne
  omavastutuse summa fikseeritakse eritingimuste juures.
  9.7. Vaatamata punktis 9.6 toodule ei laiene kindlustuskaitse järgmistele kahjudele
  9.7.1. sõiduki salongile, juhtimissüsteemile, põhjaalusele või mootoriruumile tekitatud vigastused, sõitmine tühjade
  rehvidega, lume või jää tekitatud kahjud (nt hoone katuselt varisenud lumi või jää) või kahjud, mis on tekkinud
  sõitmisel väljaspool sõidukite liikumiseks ettenähtud teid;
  9.8. Rendileandjal on õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi järgmistel juhtudel.
  9.8.1. Rentniku valduses oleva Sõiduki võtmete, dokumentide ja muu lisavarustuse kaotamisel – 75 eurot, millele
  lisandub võtmete, dokumentide ja muu lisavarustuse taastamisega kaasnev otsene kulu;
  9.8.2. Rentnik suitsetas ja/või einestas sõidukis ning vastava asjaolu tõttu on kahjustunud sõiduki salong – 200 eurot;
  9.8.3. Rentnik vedas sõiduki pakiruumis ja/või salongis määrdunud esemeid või asju ning vastava asjaolu tõttu on
  kahjustunud sõiduki pariruum ja/või salong – 200 eurot. Seejuures juhul kui Sõiduki interjöör on kahjustunud
  selliselt, et seda ei õnnestu tavapärase puhastusega taastada, kohustub Rentnik lisaks leppetrahvile
  hüvitama interjööri asendamise vastavalt turutingimustele vastavale Rendileandja hinnapakkumisele.
  9.8.4. Reovee ning WC kasseti tühjendamata jätmisel on leppetrahv 60 eurot.
  9.8.5. Lepingus fikseeritud läbisõidupiirangu ületamise korral – 0,2 eurot iga enamläbitud kilomeetri kohta.
  9.8.6. Kui Rendileandja on sunnitud rakendama oma Lepingu punktis 5.3. sätestatud õigust võtta Rentnikult üle
  Sõiduki valdus – 300 eurot, millele lisandub leppetrahvi suurust ületav Rendileandjale Sõiduki valduse üle
  võtmisega tekkinud otsene varaline kahju.

9.9. Leppetrahvid on kokku lepitud kohustuse täitmisele sundimiseks. Ühelgi juhul ei vabasta leppetrahvi tasumine
Rentnikku kohustuse täitmisest ega piira mingilgi viisil Rendileandja õigust nõuda Rentnikult ka kohustuse rikkumisega
tekitatud kahju hüvitamist ulatuses, mida leppetrahv ei kata. Rendileandja õigust Rentnikult leppetrahve nõuda ei ole
piiratud.
9.10. Kui Rentniku või mõne teise Sõiduki valdamise ja kasutamise õigust omava isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu on
Sõiduki väärtus vähenenud rohkem kui selle korrapärase kasutamise korral, on Rentnik kohustatud hüvitama
Rendileandjale kõik kulutused, mis viimane tegi Sõiduki sellisesse seisukorda viimiseks.
9.11. Rendileandjal on õigus maksetähtpäevale järgnevast päevast alates nõuda Rentnikult viivist 0,15% päevas tasumata
summalt kuni rahalise kohustuse täieliku täitmiseni.

 1. Lepingu kehtivus ja lõpetamine
  9.1. Leping koos lisadega hakkab kehtima selle allakirjutamise päevast ja on kehtiv ajani, kuni Rentnik on täitnud kõik
  Lepinguga võetud kohustused.
  9.2. Lepingut on võimalik muuta vaid kirjalikult, seejuures jõustuvad muudatused nende allakirjutamisel Rentniku ja
  Rendileandja poolt.
  9.3. Nii Rentnikul kui Rendileandjal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, kui teine osapool rikub oluliselt
  oma Lepinguga võetud kohustusi.
  9.4. Rendileandjal on õigus leping ilma täiendava etteteatamiseta üles öelda, eelkõige kui:
  9.4.1. Rendileandjale laekub informatsiooni Sõiduki võimaliku hävimise, kaotsimineku, kahjustamise või muu
  samalaadse ohu kohta;
  9.4.2. Sõiduki väärtus väheneb oluliselt (st Sõiduki taastamiseks tehtavad kulutused moodustaksid rohkem kui
  75% Sõiduki turuväärtusest) Rentniku süülise tegevuse või tegevusetuse tõttu;
  9.4.3. Rentnik rikub mistahes Lepingu punktis 7. sätestatud kohustust;
  9.4.4. Kui kahjujuhtumi tagajärjel loetakse vastavalt ekspertiisi (kindlustusandja) otsusele Sõiduk täielikult
  hävinuks või kahjujuhtumijärgsed taastamiskulud hüvitaksid samaväärse Sõiduki turuhinda;

9.5. Rentnikul on õigus Leping erakorraliselt üles öelda eelkõige juhul, kui Rendileandja ei anna Rentnikule üle Sõiduki
valdust või Sõiduki valdamiseks vajalikku dokumentatsiooni või kui Sõiduk ei vasta Lepingutingimustele või
Rendileandja rikub oluliselt muud Lepinguga võetud kohustust. Olenemata ülesütlemise alusest, kohustub Rentnik
andma Rendileandjale täiendava, vähemalt 5 tööpäeva pikkuse tähtaja rikkumise kõrvaldamiseks.
9.6. Ühelgi juhul ei vabasta Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ja lõpetamisega kaasnevate leppetrahvide tasumine
Rentnikku varasematest renditasu maksetest.

 1. Sõiduki tagastamine
  10.1. Rentnik kohustub Sõiduki Rendileandjale tagastama kokkulepitud Rendiperioodi viimasel päeval kokkulepitud ajal
  komplektsuses ja seisukorras, mis vastab Sõiduki Lepingujärgsele kasutamisele. Tagastataval Sõidukil ei tohi olla
  kahjustusi, mis ületavad Sõiduki normaalset kulumist.
  10.2. Rendileandja teostab Sõiduki tagastamisel esmase visuaalse vaatluse ning vajadusel fikseeritakse nähtavad puudused
  Sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktis. Rendileandjal on õigus 5 tööpäeva jooksul pärast Sõiduki tagastamist teostada
  ka Sõiduki tehniline kontroll varjatud puuduste tuvastamiseks. Juhul, kui Sõidukil ilmnevad tavapärast Lepingujärgset
  kasutamist ületavad puudused, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult Sõiduki taastamiseks tehtavate kulutuste
  hüvitamist.
 2. Erisused matkaautode ja karavanide rentimisel
  11.1. Rentnik on kohustatud kontrollima enne iga sõidu algust sõiduki kõikide akende ja uste suletust, samuti salongis
  olevate uste lukustust ning reisijate õiget ja ohutut paiknemist.
  11.2. Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit ainult teedel, mis on teed ehitusseadustiku mõttes ning parkima
  üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes.
  11.3. Rentnik vastutab Markiisi/varikatuse hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on
  Rentniku valduses.
 3. Lõppsätted ja kinnitused
  12.1. Lepingu allakirjutamisel tunnistab Rentnik ja Rentniku nimel allakirjutaja:
  12.1.1. Rentniku nimel allakirjutanud isik on täielikult volitatud Rentniku nimel Lepingut alla kirjutama ja ei ole mitte
  mingisuguseid põhikirjalisi ega muid piiranguid, mis võivad olla takistuseks lepingu sõlmimisel või olla
  aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks või tühistamiseks.
  12.1.2. Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Rentniku põhikirja ega muu tegevust reguleeriva dokumentatsiooniga.
  12.2. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
  mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus esimeses astmes Tartu Maakohtu Võru kohtumajas.
  12.3. Leping ja selle sisu on konfidentsiaalne. Poolel ei ole lubatud konfidentsiaalset teavet ilma teise lepingupoole eelneva
  kirjaliku nõusolekuta avaldada. Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene lepingupoolega samase kontserni kuuluvatele
  isikutele, poolte advokaatidele ja audiitoritele või muudele isikutele, kellel on kutsekoodeksitest tulenevalt kohustus
  neile usaldatud informatsiooni salajas hoida, pankadele ega muudel juhtudel kui pool on seadusest tulenevalt
  kohustatud vastavat informatsiooni andma.
  12.4. Rendileandjal on õigus töödelda Rentniku ja/või tema esindaja isikuandmeid Lepingu sõlmimise ja/või täitmise
  eesmärgil ning õigusaktidest ja Lepingust või mis tahes muudest lepinguosaliste vahel sõlmitud kokkulepetest
  tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Carsland OÜ
  privaatsuspoliitikale
  12.5. Lepingu allkirjastamisega annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks kolmandatele
  isikutele maksehäireregistris juhul, kui ta rikub oma Lepingust tulenevaid kohustusi.
  12.6. Rendileandja ja Rentnik kinnitavad, et on Lepingu läbi lugenud, selle sisust ja kokkulepitu tagajärgedest üheselt aru
  saanud. Leping vastab nende tegelikule tahtele ja varasematele kokkuleppele ning Lepingu sätted on omavahel
  tasakaalus.